سلام به همه ی پاریس برلیا نی های عزیزززززززززززززززز

قصد دارم به زودی یک صفحه رو از پاریس برلیان به ژورنال لباس اختصاص بدم

چطوره؟

ژورنال پاریس برلیان