تزئین حلوا

اینم با فلش گرفتم

تزئین حلوا

و این یکی که خوب نشد...حلوا هنوز روغن داشت خوب فرم نمی گرفت

تزئین حلوا