این مربا رو مامان گلم زحمتشو کشیدن

دلم خواست که عکسشو اینجا بذارم و ازشون تشکر کنم

و آخرین عکس

اینو برای همسری درست کردن چون همسری عاشق مرباست

دستت درد نکنه مامان جونم