ماهیچه با پلوی زعفرونی

ماهیچه با پلوی زعفرونی

اینا رو هم مادرشوهرم از اصفهان برام سوغاتی آوردن با کلی سوغاتی دیگه

این جای زعفرون خرسی رو اینقدر دوس دارم که دیگه نگو

سوغات اصفهان

سوغات اصفهان

ضمنا دیروز این باسلوق و  دوسه تا شیرینی و شربت هم درست کردم که اونا رو بعدا جداگانه آپ می کنم

باسلوق