این چند روز که تعطیل بود کلی کوزتی کردم بعلاوه اینکه این  ترشی و ماست و مربا و... درست کردم:)